Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  
  
  
  
Folder: 1 First Year
  
12/4/2023 11:55Wafaa Shunnaq
Folder: 2 Second Year
  
12/4/2023 11:55Wafaa Shunnaq
Folder: 3 Third Year
  
12/4/2023 11:55Wafaa Shunnaq
Folder: 4 Fourth Year
  
12/4/2023 11:55Wafaa Shunnaq
Folder: 5 Fifth Year
  
12/4/2023 11:54Wafaa Shunnaq
Folder: 6 Sixth Year
  
12/4/2023 11:54Wafaa Shunnaq
Folder: وصف المساقات لمعادلة شهادة كتور في الطب ( اوروبا )
  
2/21/2024 11:19Wafaa Shunnaq
Arabic Curriculum for Doctor of Medicine ( MD ) 2023.pdf
  
12/4/2023 11:34Wafaa Shunnaq
English Curriculum for Doctor of Medicine ( MD ) 2023.pdf
  
12/4/2023 11:34Wafaa Shunnaq